Locatie:
Deventer
Opdrachtgever:
Gemeente Deventer
Periode:
1 oktober 2018 - Eind 2018

Het klimaat is de afgelopen jaren veranderd. Het wordt warmer en de buien zijn zwaarder. Het is belangrijk om rekening te houden met de zwaardere buien en daarvoor maatregelen te treffen. Dit is een vorm van klimaatadaptatie.

Om te bekijken wat nu de beste oplossing in een wijk is om hemelwater af te voeren heeft NTP in bouwteam met de gemeente Deventer, Tauw en studenten van hogeschool Larenstein diverse mogelijkheden onderzocht om het water in de waterbergende fundatie te laten stromen.

 

De ondergrond van Deventer bestaat over het algemeen uit zand en heeft voldoende lage grondwaterstanden waardoor infiltreren van regenwater goed mogelijk is. Wat betreft verbetermaatregelen wordt daarom onder andere ingezet op water ‘vast’ houden door lokaal te infiltreren in de bodem. Hiermee wordt de afvoer van regenwater naar de zuivering en oppervlaktewater beperkt, is er meer water beschikbaar tijdens droge periodes voor groen in de stad en wordt tevens het grondwater aangevuld.

 

Bij de proeftuin klimaatbestendige straat worden diverse mogelijkheden onderzocht om het water in de waterbergende fundatie te laten stromen.
Het gaat daarbij om 4 proefvakken met diepte-infiltratie (per proefvak 2x verticale drainage tot 8m).

 

Proefvak 1 – Waterpasserende verharding met enkele noodkolken met drains

 

Waterdoorlatende betonstraatstenen op een waterbergende fundering. De fundering bestaat uit menggranulaat 4/40 gemixt met 15% gewichtsprocenten draineerzand. Ter ondersteuning zijn een viertal trottoirkolken geplaatst en aangesloten op een drainageleiding onderin de fundering.

 

 

Proefvak 2 – Traditionele verharding met kolken en drains

 

Traditionele betonstraatstenen op een waterbergende fundering. De fundering bestaat uit menggranulaat 4/40 gemixt met 15% gewichtsprocenten draineerzand. Ter ondersteuning zijn een achttal trottoirkolken geplaatst en aangesloten op een drainageleiding onderin de fundering.


 

 

Proefvak 3 – Traditionele verharding met permeoblokken (holle goten van open beton)

 

Traditionele betonstraatstenen op een waterbergende fundering. De fundering bestaat uit menggranulaat 4/40 gemixt met 15% gewichtsprocenten draineerzand. Ter ondersteuning zijn in deze variant geen kolken maar aan beide zijden Permeoblokken geplaatst.


 

 

Proefvak 4 – Traditionele verharding met infiltratieriolering

 

Traditionele betonstraatstenen op een waterbergende fundering. De fundering bestaat uit menggranulaat 4/40 gemixt met 15% gewichtsprocenten draineerzand. Ter ondersteuning is in deze variant een IT-riool aangebracht waarop in totaal zes trottoirkolken worden aangesloten.

 

 

In week 7 is het laatste proefvak afgerond in het Oranjekwartier in Deventer.
Vanaf week 8 zal er door Tauw in samenwerking met studenten van Saxion gemonitord worden welke oplossing het beste resultaat oplevert onder dezelfde, vergelijkbare omstandigheden.

Op 19 februari heeft de kick-off plaats gevonden met studenten civiele techniek van Saxion. Samen met Gemeente Deventer, NTP en onder begeleiding van Tauw en Syntraal gaan zij aan de slag met een onderzoek naar de werking van 4 varianten van een klimaatbestendige weg in het Oranjekwartier.
Met behulp van diverse sensoren in de weg, de waterberging en de infiltratieputten en door het uitvoeren van verschillende metingen en proeven zal de verwerking van hemelwater worden getest in de praktijk.