Locatie:
Deventer
Opdrachtgever:
Gemeente Deventer
Periode:
1 oktober 2018 - Eind 2018

Het klimaat is de afgelopen jaren veranderd. Het wordt warmer en de buien zijn zwaarder. Het is belangrijk om rekening te houden met de zwaardere buien en daarvoor maatregelen te treffen. Dit is een vorm van klimaatadaptatie.

Om te bekijken wat nu de beste oplossing in een wijk is om hemelwater af te voeren heeft NTP Groep in bouwteam met de gemeente Deventer, Tauw en studenten van hogeschool Larenstein diverse mogelijkheden onderzocht om het water in de waterbergende fundatie te laten stromen. 

 

De ondergrond van Deventer bestaat over het algemeen uit zand en heeft voldoende lage grondwaterstanden waardoor infiltreren van regenwater goed mogelijk is. Wat betreft verbetermaatregelen wordt daarom onder andere ingezet op water ‘vast’ houden door lokaal te infiltreren in de bodem. Hiermee wordt de afvoer van regenwater naar de zuivering en oppervlaktewater beperkt, is er meer water beschikbaar tijdens droge periodes voor groen in de stad en wordt tevens het grondwater aangevuld.  

 

Bij de proeftuin klimaatbestendige straat worden diverse mogelijkheden onderzocht om het water in de waterbergende fundatie te laten stromen.
Het gaat daarbij om 4 proefvakken met diepte-infiltratie (per proefvak 2x verticale drainage tot 8m).

 

Proefvak 1 – Waterpasserende verharding met enkele noodkolken met drains

 

Waterdoorlatende betonstraatstenen op een waterbergende fundering. De fundering bestaat uit menggranulaat 4/40 gemixt met 15% gewichtsprocenten draineerzand. Ter ondersteuning zijn een viertal trottoirkolken geplaatst en aangesloten op een drainageleiding onderin de fundering. 

 

 

Proefvak 2 – Traditionele verharding met kolken en drains

 

Traditionele betonstraatstenen op een waterbergende fundering. De fundering bestaat uit menggranulaat 4/40 gemixt met 15% gewichtsprocenten draineerzand. Ter ondersteuning zijn een achttal trottoirkolken geplaatst en aangesloten op een drainageleiding onderin de fundering.


 

 

Proefvak 3 – Traditionele verharding met permeoblokken (holle goten van open beton)

 

Traditionele betonstraatstenen op een waterbergende fundering. De fundering bestaat uit menggranulaat 4/40 gemixt met 15% gewichtsprocenten draineerzand. Ter ondersteuning zijn in deze variant geen kolken maar aan beide zijden Permeoblokken geplaatst.


 

 

Proefvak 4 – Traditionele verharding met infiltratieriolering

 

Traditionele betonstraatstenen op een waterbergende fundering. De fundering bestaat uit menggranulaat 4/40 gemixt met 15% gewichtsprocenten draineerzand. Ter ondersteuning is in deze variant een IT-riool aangebracht waarop in totaal zes trottoirkolken worden aangesloten.

 

 

In week 40 is er gestart met de uitvoering van deze vier oplossingen in het Oranjekwartier in Deventer.
Einde van dit jaar zijn deze oplossingen gereed en vervolgens zal er door Tauw in samenwerking met studenten van Saxion gemonitord worden welke oplossing het beste resultaat oplevert onder dezelfde, vergelijkbare omstandigheden.