Locatie:
Leiderdorp
Opdrachtgever:
Omgevingsdienst West-Holland
Periode:
Juni 2018

Algemeen
Door voormalige bedrijfsactiviteiten (chemische wasserij, stort van afvalstoffen) op de locatie Van Leeuwenpark e.o. te Leiderdorp is een bodemverontreiniging met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl) ontstaan. De bodemverontreiniging bevindt zich in de grond (brongebied) en het grondwater en strekt zich vanaf de bronlocatie ter plaatse van het terrein achter de chemische wasserij uit tot nabij de snelweg A4 en tot een maximale diepte van circa 50 m-mv. Er is vastgesteld dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarvoor vanwege onaanvaardbare risico’s voor verspreiding een spoedige sanering noodzakelijk is. In het Saneringsplan (SP) is onderscheid gemaakt in de aanpak van het brongebied, de locatie waar de verontreiniging is ontstaan, en de aanpak van het overgangsgebied, dat deel van de pluim waarin zich door verspreiding de grootste vracht bevindt. De aanpak van de rest van de pluim (monitoring) valt buiten deze aanbesteding.

 

De werkzaamheden in het kader van de sanering van het brongebied bestaan in hoofdzaak uit:

 • Het uitvoeren van directe injecties met substraat en bacteriën in het brongebied
 • Het plaatsen van 5 filters met een filterstelling van 7 tot 10 m-mv voor het injecteren van substraat en bacteriën juist in het watervoerende pakket;
 • Het plaatsen van twee schermen met respectievelijke infiltratie- en onttrekkingsfilters, zijnde:
  Scherm 1: 10 filters met een filterstelling van 5 tot 12 m-mv en 10 filters met een filterstelling van 15 tot 22 m-mv
  Scherm 2: 6 filters met een filterstelling van 10 tot 17 m-mv en 6 filters met een filterstelling van 33 tot 40 m-mv
 • Het plaatsen van een saneringsunit met bioreactor ten behoeve van het onttrekken en infiltreren van grondwater, het doseren van substraat en het inbrengen van de geschikte bacteriepopulatie;
 • Het aanleggen van leidingwerk van en naar de filterschermen en de saneringsunit;
 • Het plaatsen van een aantal monitoringsfilters;
 • Uitvoeren van de actieve sanering middels doorspoeling van scherm 1 naar scherm 2 gedurende 6 maanden;
 • Herhaling van injecties in de infiltratiefilters in het brongebied.

 

Wilt u weten hoe de globale aanpak van de sanering werkt, check dan dit filmpje. 

 

Actuele Stand van zaken
Op 15 mei 2018 is een informatiebijeenkomst geweest over de aanstaande bodemsanering in de wijk. De presentatie kunt u vinden onderaan de projectsite.
In verband met uitlopende werkzaamheden ter plaatse van de Persant Snoepweg is de startdatum van de werkzaamheden vooralsnog vastgesteld op 25 juni 2018.

Op 11 juni 2018 zal door verkeersbedrijf Vevon de vooraankondiging worden geplaatst voor de toe te passen parkeerverboden. Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn tijdelijke parkeerverboden noodzakelijk.
Deze worden geplaatst in het werkvak van fase 1 (zie tekening Fasering werkzaamheden) ter plaatse van de Hoogmadeseweg 10 t/m 38.

 

Op 15 juni 2018 zal door verkeersbedrijf Vevon de vooraankondiging worden geplaatst voor de toe te passen parkeerverboden Fase 3. Deze worden geplaatst in het werkvak van fase 3 (zie tekening Fasering werkzaamheden) ter plaatse van de Koningstraat 55 t/m 75. De werkzaamheden in dit gedeelte van de wijk zullen starten op 29 juni.

 

Per fase zal een bewonersbrief worden verzonden naar de bewoners, woonachtig in het gedeelte waar de werkzaamheden betrekking op hebben. Een afschrift van deze brieven vindt u onderaan de webpagina onder  ‘meer informatie’.

 

Heeft u vragen?
Voor praktische vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u ook contact opnemen met Dennis Scheper van NTP Milieu Enschede op het nummer 06 – 30403297 of via d.scheper@ntp-enschede.nl. Ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden kunt u voor vragen en/of klachten contact leggen met onze omgevingsmanager Joleen Schrier. Zij is bereikbaar per email op j.schrier@ntp-enschede.nl .