Onder de voormalige stortplaats ‘t Rikkerink bevindt zich een verontreinigde grondwaterbel. Deze wordt gevoed door hemelwater dat door de afvalberg heen percoleert. Het met vooral zouten vervuilde water wordt vanuit deze grondwaterbel afgevoerd via sloten en beken. De verontreiniging brengt geen risico’s voor mensen of dieren met zich mee en er rust dan ook geen saneringsplicht op de locatie. Toch vindt Twence het wenselijk dat de verontreiniging op termijn verdwijnt.

 

Door het aanbrengen van een afdichtingslaag op de bovenzijde van ‘t Rikkerink wil Twence ervoor zorgen dat er geen hemelwater meer door de afvalberg kan percoleren. Daardoor kan de grondwaterverontreiniging op den duur sterk verminderen en zullen ook sloten en beken in de omgeving schoner worden. Tegelijkertijd wordt de afdeklaag zo aangebracht, dat er in de toekomst eenvoudig een zonnepark kan worden aangelegd. Ook kan het bestaande stortgassysteem worden geoptimaliseerd door het aanbrengen van een nieuwe horizontaal stelsel onder de nieuwe afdichtingslaag.

 

Voor het afdichten wordt gebruik gemaakt van een BRL9322 gecertificeerde, vrij toepasbare bouwstof uit gerecyclede materialen. De beton-achtige bouwstof bestaat voor een belangrijk deel uit bodemassen en sorteerzeefzand, vrijgekomen uit de eigen installaties bij Twence. Het benodigde materiaal wordt per schip aangevoerd over het Twentekanaal en wordt op de locatie gemengd en aangebracht door aannemerscombinatie UBTC Noaberbelt VOF (Uitzonderlijke Brabants-Twentse Combinatie, gevormd door aannemers NTP Infra Enschede en B-Cis).

 

De afdichting wordt in drie fasen, verspreid over drie jaar, aangelegd. Elk jaar wordt een afdichtingslaag aangebracht met een dikte van ca. 350 mm. op het bovenvlak. Hiervoor is per jaar 110.000 ton bouwstof nodig. De taluds worden niet afgedekt. Het is voor de grondwatersanering niet nodig om ook de hellingen af te dichten en uit landschappelijk oogpunt is het fraaier om het bos op de hellingen te laten staan. Daardoor zullen het werk, de afdekking en het toekomstige zonnepark vanuit de omgeving niet of nauwelijks zichtbaar zijn.

 

De afgelopen maanden is de eerste afdichtingslaag aangebracht op het volledige bovenvlak van 16 Ha. Onderdeel van deze eerste afdichtingslaag is een dam rondom de afdichting met een totale lengte van 2.400 meter. Deze dam voorkomt dat hemelwater alsnog via de taluds in de sloten en beken terechtkomt. Verder is het nieuwe horizontale stortgassysteem aangebracht en zijn er afwateringsvoorzieningen aangebracht om het hemelwater beheerst en schoon af te voeren naar de sloten, beken en het Twentekanaal.

 

In 2019 en 2020 worden respectievelijk de 2e en 3e afdichtingslaag aangebracht waarbij ook weer 110.00 ton product gaat worden verwerkt.

 

Kijk op onze projectpagina voor meer achtergrondinformatie en kijk voor een impressie naar onderstaand filmpje:

 

 

 

TEST